Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 632
  • Tất cả: 32900
GIỚI THIỆU VỀ XÃ TRỰC CƯỜNG

I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung.

1. Điều kiện tự nhiên

X· Trùc C­êng lµ x· n»m phÝa t©y nam huyÖn Trùc Ninh víi chiÒu dµi 7 km, chiÒu réng h¬n 1 km. PhÝa b¾c lµ s«ng Ninh, phÝa ®«ng gi¸p víi x· Trùc Th¸i, phÝa t©y gi¸p víi x· Trùc Phó, phÝa nam gi¸p víi x· H¶i Toµn huyÖn H¶i HËu. Víi diÖn tÝch  ®Êt tù nhiªn 749,12 ha, d©n sè 7.720 khÈu, sinh ho¹t t¹i 14 xãm. §¶ng bé cã 358 §¶ng viªn sinh ho¹t t¹i 19 chi bé . Nh©n d©n ®Þa ph­¬ng chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. T×nh h×nh an chÝnh trÞ vµ an ninh n«ng th«n æn ®Þnh §¶ng bé nhiÒu n¨m liªn tôc ®­îc c«ng nhËn Trong s¹ch v÷ng m¹nh, ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, bé mÆt quª h­¬ng ngµy mét ®æi míi khang trang. VÒ lÞch sö x· Trùc C­êng thuéc tæng Ninh C­êng cò vµ ®­îc chia t¸ch tõ Ninh C­êng ngµy 15/10/1956.

   2. Điều kiện kinh tế - xã hội.

2.1. Quy hoạch và hiện trạng quy hoạch.

Đến năm 2011 xã Trực Cường đã hoàn thành 4 quy hoạch: bao gồm quy hoạch sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010-2020, quy hoạch Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020- kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2015. Để xây dựng xã Trực Cường đạt tiêu chí Nông thôn mới cần khẩn trương triển khai các quy hoạch đến năm 2020, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó bổ sung các quy hoạch nghành kinh tế, cơ sở hạ tầng, môi trường, sử dụng đất, nhà ở…

2.2. Hạ tầng kinh tế xã hội.

Hệ thống giao thông tương đối phát triển, có đường Quốc lộ 37B đi qua 1,2km, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn đã được quy hoạch tương đối hoàn chỉnh tất cả được bê tông hóa 100% với 7,3km đường trục xã; 16,33km đường trục chính các xóm; 15,01km đường dong xóm đã tạo cảnh quan sạch đẹp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hệ thống giao thông nội đồng chưa hoàn chỉnh, chưa được cứng hoá nên việc đi lại phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn.

Hệ thống thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp chủ yếu là tự chảy, phần lớn diện tích được tưới tiêu chủ động. Hệ thống sông cấp 1 dài 7,3km, có 128  kênh cấp 2, cấp 3 với tổng chiều dài 53,8km, hiện tại hệ thống kênh mương chưa được kiên cố hoá.

Năm 2010 xã có 4 trạm biến áp, tổng công suất 1160 KVA, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 97%, hệ thống điện xây dựng từ năm 1991 tuy đã được sửa chữa, nâng cấp nhiều lần nhưng vẫn chưa đảm bảo nhu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn cho các hộ dùng điện.

Cơ sở hạ tầng giáo dục đã được quan tâm đầu tư xây dựng về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Cả 3 trường đảm bảo cơ sở vật chất và đạt chuẩn.

Cơ sở vật chất văn hoá phục vụ đời sống văn hoá - thể thao, tín ngưỡng của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ bản các xóm đã có nhà văn hoá nhưng trang thiết bị còn thiếu chưa đảm bảo nhu cầu phục vụ cộng đồng.

Chợ Trực Cường là chợ trung tâm mua bán hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán ở địa phương nhưng hạ tầng còn thô sơ, điều hành quản lý còn nhiều khó khăn.

Có 1 bưu điện văn hoá có vị trí hợp lý và cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông cơ bản đáp ứng nhu cấu của người dân.

2.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất.

Trực Cường là xã sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, chăn nuôi trồng trọt phát triển khá, công nghiệp – tiểu thu công nghiệp, ngành ngành nghề dịch vụ phát triển mạnh năm 2010 có 2 công ty đến nay trên địa bàn xã có 5 công ty  hoạt động đạt hiệu quả cao.

Xã có 2 hợp tác xã NN-DV hoạt động khá, làm tốt các dịch vụ tưới tiêu nước,  làm đất và cung ứng vật tư nông nghiệp.

2.4. Văn hoá xã hội, môi trường.

Xã có 10/14 xóm có Nhà văn hoá, trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn      2016-2020. Địa phương chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, có 1điểm thu gom, xử lý rác thải theo khu vực, nghĩa trang nhân dân được quy hoạch hợp lý.

2.5. Hệ thống chính trị.

Đảng bộ Trực Cường có 358 Đảng viên, có 19 chi Bộ. Đảng bộ và chính quyền xã là đơn vị trọng sạch, vững mạnh 5 năm liền. Bộ máy hành chính nhà nước của xã Trực Cường:

 Cán bộ xã có 21 người đảm bảo đủ trình độ về chuyên môn và chính trị.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.